Když už on-line, podívám se na:

s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejítDrazí bratři a sestry,
ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme Nejsvětější
Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve společenství,
ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i milovaný. Kde je dokonalá
láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten, který se cele daruje
Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. Jejich
vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je nejen charakteristickým
znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života.
 
Před týdnem jsme oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když při-
jala Ducha Svatého, když on začal v učednících působit – milovat. Církev – tajemné tělo
 
Kristovo – to je Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící shromažďují v Ježíšově
jménu, je církev vidět, jde o zjevování Boha světu. Lidé kolem nás mají možnost vidět
ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají
 
možnost setkat se s Kristem uprostřed nás. Omezení minulých týdnů nás díky korona-
viru zahnalo do izolace. Děkuji všem, kteří zprostředkovali spojení věřících k modlitbě
 
a mši svaté aspoň prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnos-
ti v rodinách. Nyní však, když je to možné, je třeba se vrátit do kostelů. Jak řekl pa-
pež František, to byla církev, která se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale
 
ideálem církve je svátostné společenství lidí, a to stálé. Kéž nás Pán naučí důvěrnosti,
niternému přátelství s ním, avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem Božím.
Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše touha
po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být u toho“, když
 
se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však se společ-
nou modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá strach,
 
nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté v kostele. Děkuji
všem, kteří se v tom budou osobně angažovat trpělivým zvaním a vytvářením živých
společenství víry, kde bude možné zakoušet radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás.
Děkuji každému z vás, že se zapojíte.
 
ACO 2020/05 Příloha č. 1
strana 2
 
Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě milovat Ducha
 
Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým jak zdravotní a ošetřo-
vatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb či zapojením se do mnohých
 
programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli pomoc rodinám
s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeňme na to, co jsme se v době zkoušky naučili,
a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky.
Dnes po mši svaté mimořádně vystavíme Nejsvětější svátost a vděčně zazpíváme:
Bože, chválíme tebe. Přidáme přiloženou děkovnou modlitbu.
Kéž Duch Svatý, který dal život církvi, když naplnil srdce věřících a začal v nich
 
milovat, nyní podobným způsobem obnoví církev v našich farnostech i v našich rodi-
nách, aby byly věrnými obrazy společenství dokonalé lásky Nejsvětější Trojice. Děkuji
 
všem, kteří nechávají Ducha Svatého v sobě milovat konkrétními dobrými skutky a tak
potřebným odpouštěním, kteří se z lásky darují druhým a z lásky přijímají druhé takové,
jací jsou. Děkuji všem, kteří tak osobně přispějí k obnově svých rodin i svých farností.
K tomu všem ze srdce žehná
 
arcibiskup Jan